مرور رده

شبکه های اجتماعی

سایت فیس بوک دسترسی مامورین شفاف سازی سیاسی را می بندد

سایت فیس بوک سایت فیس بوک : تا حدود دو ماه دیگر رای گیری سراسری در رابطه با فیس بوک صورت خواهد گرفت و بیش از دو سوم جمعیت جهان می توانند در این رای گیری شرکت کنند. اما این شرکت امکان دسترسی…